ارتباط با ما

شماره تماس فرمانداری

054333230074

شماره تماس روابط عمومی

05433215171

کد پستی

17385_98156

شماره نمابر:

05433232582

آدرس فرمانداری

زاهدان -بلوار شهید مطهری - خیایان جهاد- فرمانداری زاهدان