شرح وظایف معاون برنامه ریزی و توسعه

۱- تشکیل جلسات ماهانه با هماهنگی فرماندار
۲- نظارت بر عملکرد ادارات شهرستان
۳- اعمال نظارت ویژه بر عملکرد کمیته های اجرایی آرد و نان و حوادث غیر مترقبه
۴- تماس های حضوری و تلفنی با مسئولین شهرستان جهت اطلاع از نحوه کار آنان
۵- ایجاد هماهنگی بین ادارت و بخش داری های تابعه
۶- پیگیری عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی و بررسی کیفیت و کمیت کار آن ها
۷- دبیر جلسه شورای اداری
۸- پیگیری امور مربوط به ارزشیابی سالانه مسئولین ادارات و کارکنان فرمانداری

9-  ایجاد انگیزه و اطمینان برای سرمایه گذاری به منظور ایجاد کارخانجات و واحدهای زیر بنایی .

10- بررسی طرح های پیشنهادی ادارت در شورای برنامه ریزی شهرتان و اقدام مقتضی
11- تلاش در ایجاد شرکت های تعاونی و پیگیری استقرار دستگاه های مختلف اعم از مولد انرژی و ... در شهرستان

12- انجام سایر امور محوله